ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTEL
Pizza / Road Food Kft.
Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF):
Road Food Kft.8900 Zalaegerszeg Gasparich Márk u.4.sz. . Adószám:25588923-2-20
Cégjegyzék szám:20-09-075164 mint Szolgáltató továbbiakban: („Szolgáltató”) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe
vevő Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és
Megrendelő a továbbiakban együttesen: „Felek”). Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásra, ami a www.papaspizza.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található élelmiszer webáruházon
keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország
területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
1.1. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben
meghatározott módon és feltételekkel.
1.2. A www.papaspizza.hu szolgáltatásait bárki (18. életévét betöltött személy, vagy törvényes képviselő engedélyével
rendelkező személy) jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja
magát. A sikeres regisztrációval a Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és azt magára nézve
kötelezőnek ismeri el. továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.3. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül
módosítható, azonban a Megrendelő a megrendelést csak a megrendeléstől számított 10 percig jogosult
lemondani. illetve lemondható, a megrendeléstől számított 10 percig. A feleknek erre telefonon van
lehetősége. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru
időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti
szerződés az áru megvásárlása során, a csomagolás teljesítésével jön létre, a rendeléshez tartozó számla
kiállításakor.
1.4. Ügyfélszolgálat:
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
Hétfő,Kedden, Szerda, Csütörtök, Szombat,: 11:00-20:00 óráig;
Vasárnap: Zárva
Telefon: +36-92-693-033 +36-30-757-757-1
Rendelésfelvétel:
Hétfő,Kedden, Szerda, Csütörtök, Szombat,: 11:00-19:30 óráig;
Vasárnap: Zárva
Telefon: +36-92-693-033 +36-30-757-757-
Internet cím: www.papaspizza.hu
E-mail: papaspizza.hu@gmail.com
Regisztráció
2.1 A regisztrációval a Megrendelő félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok
teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
2.2 A személyes adatok kezelésének hozzájárulását bármikor visszavonhatja, illetve töröltetheti
magát a Szolgáltató rendszeréből. A Szolgáltató a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásától számított
5 napon belül jogosult törölni a rendszeréből.
2.3. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem
terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a felhasználó nevét, jelszavát elfelejti, vagy az
illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített
adatok megváltoztatása a bejelentkezés után lehetséges. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a
Központi Ügyfélszolgálati telefonszámon van lehetőség, abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a
Szolgáltató még nem kezdte meg.
2.4 Megrendelő kijelenti, hogy a megrendeléshez szükséges 18. életévét betöltötte, vagy ha még nem, akkor
rendelkezik a törvényes képviselő engedélyével.

Megrendelés
3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót
tartalmazza.
3.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a
módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek
vételárát kedvezőtlenül NEM befolyásolja.
3.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös
tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen
eltérő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron
történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.
3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Megrendelőtől és csak akkor fogadja el,
ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti.
3.5. A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja
és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.6. Szolgáltató a Megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a
Megrendelő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.
3.7 A megrendelés és visszaigazolás nyelve: Magyar
3.8. A papaspizza.hu fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós termékkínálatot előzetes
bejelentés nélkül – megváltoztassa, az egyes termékek elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók
kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért az online áruház jogi felelősséget
nem vállal.
Szállítási és fizetési feltételek
4.1. A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz szállítja futárszolgálata, illetve házhoz szállíttatja
külsős futárszolgálat igénybevételével.
4.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi és a vételárat az átvételkor a
szállítási díjjal együtt kiegyenlíti.
4.2. A megrendelésre kerülő termék/termékek fizetésére több mód adott a Megrendelő részére, amik közül a
megrendelés elküldése előtt választhat a Megrendelő.
– Készpénzes fizetés a futárnál
– Bankkártyás fizetés a futárnál
A Megrendelőnek akkor van lehetősége a házhoz szállított ételek mobil bankkártya terminál segítségével a
helyszínen kiegyenlíteni, amennyiben a bankkártyás fizetési igényét a megrendelés megjegyzés rovatban
feltüntetésre került vagy diszpécserüknek jelezte. A kiszállítást végző személy a kártyás fizetésnél
Megrendelőtől egyéb személyes fényképes okmányt is elkérhet.
4.3. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti.
4.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Megrendelő által a megrendelés feladásakor
megadott helyszínen teljesíti.
4.5 A Szolgáltató weboldalán található árak díja a csomagolás költségét tartalmazzák.
4.6. Szállítási díj
Kiszállítás:Zalaegerszegen
Kiszámítása: a megrendeléskor a kiszállító, partner, a számla összesítésekor állapítja meg a díj összegét!
4.7. Elfogadom,hogy a Papa’s Pizza – Road Food Kft.8900 Zalaegerszeg Gasparich Márk u.4.sz. .
Adószám:25588923-2-20 Cégjegyzék szám:20-09-075164 által www.papaspizza.hu felhasználói adatbázisában
tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Bank Zrt. mint bankártya elfogadó és a
NETPINCÉR.HU mit ételkiszállítási partner részére.
4.8.Továbbá az adatkezelésről:
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

(SzVMt.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).
Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során", Strasbourgban, 1981. Január 28.
kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.
A továbbított adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, szállítási cím,
telefonszám, e-mail cím, bankkártya szám utolsó négy számjegye. Az adattovábbítás célja: a fizetési
tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere
között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.
Elállás joga, módja, következményei
5.1. Alkohol teremékeket csak 18 év feletti vevőinknek szállítunk ki. Az életkor ellenőrzését futáraink és
futár partnereink végezhetik. Amennyiben a Megrendelő az életkorát igazolni nem tudja, vagy nem kívánja, a
futár az alkohol termék átadását megtagadhatja.
5.2. Amennyiben a Megrendelő a vételárat a kiszállított termék után nem fizeti meg, illetve az általa megadott
elérhetőségen tényleges nem érhető el, valamint ha több alkalommal a Szolgáltatónak kárt okozva tévesen
adja le a megrendeléseket, akkor a Szolgáltató jogosult a Megrendelő regisztrációját törölni, illetve jogosult a
megrendelés teljesítését megtagadni.
5.3. Bankkártyával előre kiegyenlített megrendeléssel kapcsolatos panasz, reklamáció esetén a megrendelt áru
ellenékének visszafizetése a bankkártyás fizetés szabályai szerint történik.
5.4. Az egyértelműen hamis adatokkal regisztrált Megrendelőket a Szolgáltató jogosult az adatbázisából törölni, ellene a szükséges jogi lépéseket megtenni.
Az akciókkal és hirdetményekkel kapcsolatos és az abban foglalt ajánlatok változtatásának jogát a Szolgáltató
fenntartja.
Egyebek
6.1. A Szolgáltató által üzemeltetett www.papaspizza.hu webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent
kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware
védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon
való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a
technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A
Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
6.3. A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén cookie-t helyez el. A
cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k
alkalmazását tiltsa..
6.4. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés
teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A
Szolgáltató a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató a Megrendelő adatainak
kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
6.5. Felhasználó a regisztrációval az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve
kötelezőnek ismeri el.
6.6. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a
Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
6.7. Amennyiben Megrendelőnek olyan kérdése lenne, mely jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nem
egyértelmű kérjük, jelezze nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
Vélemények
7.1 Minden megjegyzésen visszajelzésen, ötleten és egyéb javaslaton, amely a Tutti Bisztro részére kerül
kinyilvánításra/megküldésre a működéssel vagy a honlap használatával kapcsolatban, az észrevételek
eljuttatásával kizárólagos felhasználási jogosultságot ad át a Szolgáltatónak a beterjesztő. A felhasználási
jogosultság átadásával beterjesztő az összes vagyoni típusú szerzői jogot és jogcímet Szolgáltatóra ruházza át
Rendelkezések

8.1 A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások
útján peren kívül rendezzék. Amennyiben a peren kívüli egyeztetések, tárgyalások nem lehetségesek, vagy azok
ésszerű időn belül nem vezetnek eredményre, a Felek a jogvita rendezésére, értékhatártól függően kikötik a
Szolgáltató mindenkori székhelye szerint illetékes helyi, illetve megyei bíróság kizárólagos illetékességét.